بازگشت به صفحه نخست

کم وزني: کمتر از 18.5

محدوده بهينه: 18.5 تا 24.9.

اضافه وزن: 25 تا 29.9.

چاقی کلاس یک: 30 تا 34.9.

چاقی کلاس دو: 35 تا 39.9.

چاقی کلاس سه: بيش از 40.

وزن براساس کيلو گرم
قد بر اساس متر